12/1915 WWI unranked דואר צבאי בריטי שנשלח באמצעות הדואר המצרי, עם חותמת הדואר האחרונה
לוט #: 70700

Auction
מחיר התחלתי $59.00
המכירה הפומבית נסגרה בתאריך שלישי, 16 אפריל 2019 20:00 נא להתחבר למערכת אם זכית בלוט, על מנת להשלים את הרכישה
עקוב אחר הפריט?
תיאור
"כוח במצרים" של הצבא הבריטי במלחמת העולם הראשונה במצרים: 29 בדצמבר 1915 DEC 1915 כובע סטאמפלס אזרחי נייח מאקסנדריה ללונדון קשור על ידי ALEXANDRIA-S סוג דואר A7 על תאריך השימוש האחרון ; עם חתימת הקצין כתמיכה לדואר חינם; סדק פתוח למעלה, בסדר גמור.